Вижте какви ги дроби председателят на ДКЕВР Светла Тодорова и как с действията си лишава бюджета от приходи в размер на близо 10 милиона лева

Вижте какви ги дроби председателят на ДКЕВР Светла Тодорова и как с действията си лишава бюджета от приходи в размер на близо 10 милиона лева

До всички, които се интересуват, това е извадка от стенограмата на НС от парламентарния контрол на 12.12.2014 г. Вижте какви ги дробИ председателят на ДКЕВР Светла Тодорова и как с действията си лишава бюджета от приходи в размер на близо 10 000 000 лева:
„ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
Във връзка с констатираните данни за административни нарушения, отразени в одитните доклади за дейността на трите електроразпределителни дружества, длъжности лица на Комисията са съставили – или поне такава е информацията, която ми е предоставена, 1805 акта за установяване на административни нарушения. От тях на „ЧЕЗ Разпределение България” – 981 броя; „ЕВН България Енергоразпределение” – 374 броя; и на „Енерго-Про Мрежи” – 450 броя.
Видовете нарушения са различни и в краткото време, с което разполагам, ще се опитам да ги обобщя. Има няколко общи категории случаи, като безспорно най-масов е случаят, в който потребителят не присъства при създаване на констативен протокол, или откаже да подпише констативен протокол. Същият се подписва от двама свидетели, които не са служители на дружеството. За ЧЕЗ имаме 714 акта в тази категория; ЕВН – 260 акта; Енерго-Про – 67 акта.
Другата, така да кажем, по типична категория случаи е, когато енергоразпределителното дружество е длъжно да дава писмени отговори на жалби в срок до 30 дни и това не се прави. ЧЕЗ има 11 акта по тази причина, ЕВН – 95, Енерго-Про – 20.
Регламентът спрямо общите условия касае случаите на изтекъл срок за извършване на последваща проверка на средствата за измерване. ЧЕЗ има 176 акта в тази категория; ЕВН – 18 акта; и Енерго-Про – 204 акта.
Разбира се, имаме и редица специфични случаи, като няма да мога да изредя всичките. Установени са липси на пълни досиета на присъединени към електроразпределителната мрежа обекти, за това например на ЧЕЗ са съставени 46 акта.
Не мисля да изчитам цялата информация. Няма проблем да получите писмено справката, която ползвам и аз в момента.
В заключение, искам да Ви информирам, че към началото на месец декември са издадени 226 наказателни постановления, като знаете, че трябва да се следва процедурата по административно наказателно производство, образувано със съответните актове за установяване на административни нарушения. Информацията, с която разполагам, е, че към момента се обработват допълнително 200 проекта на наказателни постановления. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Стойнев, за реплика.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ : Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Дончев, напълно сте прав и това съвпада със заявеното вчера от госпожа Тодорова в комисията, която наблюдава Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, имам предвид парламентарната комисия – 226 наказателни постановления.
Къде е проблемът обаче, господин Дончев? Че госпожа Тодорова не е разписала нито едно наказателно постановление. Всички тези актове стоят на нейното бюро и тя отказва да ги разпише. Вчера дори се опита да подведе парламентарната комисия, като заяви: „Виждате ли, има 226 наказателни постановления”. Тук е и председателят на тази парламентарна комисия.
Когато господин Валери Симеонов я попита: „Колко, на каква стойност са тези наказателни постановления?”, тя не можа да отговори. Накрая, притисната в ъгъла, си призна, че тя де факто не разписва наказателните постановления към електроразпределителните дружества.
Господин Дончев, голяма част от тези актове имат давностен срок. Госпожа Тодорова призна, че тази седмица изтича голяма част от тези актове. Ако не се връчат до днес, всичко приключва. Вече наистина имам съмнение, че някой защитава електроразпределителните дружества.
Няма нищо лошо в това. Не казвам, че ние по някакъв начин сме ги направили. Ние искаме те да уважават българските институции и българските граждани и да работят така, както работят в собствените си държави.
Но в същото време, когато има констатирани нарушения, и да отказваш да ги подпишеш… Тя самата се изрази: „Абе, те надали ще променят нещо в работата на електроразпределителните дружества”. Тук вече ние, всички народни представители, независимо от кои политически сили сме, бяхме изключително изненадани. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, господин председател.
Това не може да продължава по този начин. Затова двата ми въпроса бяха зададени в комплект. По първия отказвам повече да се спирам.
Но имайки предвид информацията, която сега Ви давам, и това, което се случи вчера в Комисията по наблюдаване дейността на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, наистина имаме огромни съмнения, че едва ли не се защитават корпоративни интереси…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Просрочвате времето, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Стойнев.
Заповядайте за дуплика, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин Стойнев, веднага след като научих какви дебати са текли вчера в Енергийната комисия, аз се постарах да науча повече по случая. В момента не претендирам, че знам цялата истина, защото примерно преди два часа говорих с госпожа Тодорова, която ме убеди по-скоро в обратното на това, което Вие казвате. Не се наемам да съдя кой е прав и кой е крив. Това са неща – проверими при всички случаи, нещо, което като тема трудно ще го затворим. А и не бива да бъде затваряно в рамките на днешния дебат.
От нейна страна имаше уверението, че тя следва стриктно разпоредбите на закона при издаването на въпросните наказателни постановления. Дали е така или не е така, не мога да се ангажирам с тéза в момента.
Два други нюанса, които не са без значение. Искам само да ги маркирам.
Очевидно в регулатора има спор, което не е лошо. Когато има професионалисти, когато се изчиства дадено решение, хубаво е да има спор. За съжаление имам впечатление, че спорът не е съвсем експертен, а по-скоро има политически нюанси, което вече не е хубаво.
И още нещо. С Вас се е случвало и преди да спорим по темата, включително свързана с ЕРП-тата, включително и преди години по повод произнасянето на една дума, която в държава като България не бива да се произнася, свързано с национализацията. Мисля, че тук нямаме особено основание за спор.
Наред с това обаче не бива да има спор, поне в тази зала – дали държавата трябва адекватно да си изпълнява правата, въвеждайки ред, въвеждайки дисциплина, най-вече в частта регулиране на такъв пазар, какъвто е електроенергията, по отношение на правата на български граждани. Тук спор не бива да има.
И в заключение, понеже коментирахме вчерашното заседание на Комисията, със задоволство искам да отбележа, че Комисията е приела на първо четене промените в Закона за енергетиката. Нека стигнем до това състояние, където регулаторът ще бъде избиран и ще подлежи пряко на парламентарен контрол. Надявам се на голяма доза консенсус, без съмнение за независимостта на регулатора. Зависимостта може да има различни измерения. Може да е политическа, може да е икономическа. Преследваното състояние е това. Надявам се да се случи колкото се може по-скоро, но това зависи впрочем от Вас. Благодаря“Като продължение на предишния ми пост, още едно питане свързано с ролята на Председателя на ДКЕВР Светла Тодорова в арбитражното дело на ЕВН- Австрия срещу държавата България. Ако трибунала отсъди България ще трябва да заплати обезщетение от милиард и двеста милиона лева (1 200 000 000) на ЕВН заради ангажиментите които същата тази Свела Тодорова е поемала към ЕВН през 2004 г. Вижте стенограмата на НС от 12.12.2014 г.:
„ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: ……………
Следват отговори на въпроси, зададени към господин Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика. Той ще отговори на два въпроса – първият от тях е на народния представител Драгомир Стойнев, относно арбитражно производство от EVN АG Австрия срещу Република България.
Заповядайте, господин Стойнев, за да зададете въпроса.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Заместник министър-председател, на 21 юни 2013 г. EVN заведе дело в Международния център за разрешаване на международни спорове във Вашингтон срещу Република България.
Исковите претенции се равняват на около 576 млн. евро за нанесени вреди на дружеството за периода от 2005 г. досега.
Тук, уважаеми народни представители, се включват абсолютно всички парламенти от 2005 г. досега, всички правителства, които са имали честта да ръководят страната. По това дело сме наистина доста притеснени и ние от опозицията, тъй като госпожа Светла Тодорова, която в момента е председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, през 2004 г. всъщност е ръководела групата от експерти, които са провеждали разговори с потенциалния инвеститор EVN и са обещавани наистина параметри, които за съжаление по никакъв начин не могат да бъдат изпълнени.
Моят въпрос към Вас е: съществуват ли доказателства по делото, списъци с въпроси и отговори от среща между представители на EVN и Държавната комисия по енергийно и водно регулиране от 16 април 2004 г. до 22 април 2004 г. и участвала ли е сегашната председателка на ДКЕВР госпожа Светла Тодорова в тези срещи? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Стойнев.
За отговор – заместник министър-председателят господин Дончев. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Стойнев, с Вас не за първи път разговаряме, бих казал, и не за първи път спорим. Добре знаете, че никога не съм се притеснявал да наричам нещата с истинските им имена, без значение на кого би му станало неприятно или неудобно от това.
Тук случаят е малко по-различен по една проста причина – въпросите относно съществото на спора към настоящия момент са много деликатни, като деликатността произхожда от това, че всяко действие и бездействие, както и всяко изказване на държавен орган могат да бъдат и вероятно ще бъдат използвани в спора срещу държавния интерес.
Да, става дума за доказателствата по Арбитражно дело ARB/13/17, заведено от ЕВН, Република Австрия, срещу Република България пред Международния център за разрешаване на институционни спорове във Вашингтон, САЩ. Бяхте коректен, сумата на иска е почти 600 млн. евро. Ако Вие имате основание да сте притеснен, аз мисля, че който и да е от колегите в тази зала, както и в която и да е държавна институция, не може да остане безразличен и също да не е притеснен.
В тази връзка следва да се има предвид, че арбитражните дела и решенията на арбитражните трибунали по международни арбитражи са конфиденциални, като конфиденциалността и разкриването на информацията се регулират от сложни правила и прецеденти, включително и що се отнася до предоставените по делото доказателства. Следва да се има предвид, че разкриването на конфиденциална информация, в нарушение на установените правила, може да доведе до големи правни усложнения в арбитражното производство и сериозни неблагоприятни последици за Република България при решаване на арбитражното дело.
Аз направих усилия да проуча въпроса. Имам определена информация. Молбата ми е, ако искате да научите повече, да се задоволите информацията да бъде предоставена писмено. Нека да не даваме повод стенограмите от заседания на Народното събрание да бъдат използвани по един или по друг начин, като най-големият риск е те да бъдат използвани във вреда на България. Благодаря Ви предварително за разбирането, което ще проявите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Заместник министър-председател.
Господин Стойнев, заповядайте за реплика.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ : Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Заместник министър-председател, аз Ви разбирам много добре, тъй като преди няколко месеца в качеството си на министър отказвах да давам информация по арбитража за „Белене”. Но, господин Вицепремиер, тук става въпрос за стенограми, които са публични, които са качени на сайта на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Няма да се спирам точно на конкретните цифри, защото могат да бъдат в ущърб на страната, но много Ви моля – запознайте се с тях, защото там говорим за едни норми на възвръщаемост на собствения капитал за технологичните разходи, които по никакъв начин не отговарят на нормалната европейска и световна практика.
Проблемът е, господин Вицепремиер, че именно тази жена в момента ръководи Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и по какъв начин можем да имаме доверие, че наистина се защитава интересът на страната? Аз лично съм притеснен в качеството ми на народен представител. Не го казвам като опозиционер, казвам го в качеството ми на народен представител, тъй като имам съмнения, че се работи за доброто на страната, защото когато се обещават едни неща с такава лекота, съвсем нормално е после някой да иска да бъдат изпълнени. Те няма как да бъдат изпълнени, защото това противоречи на всякаква европейска и световна практика.
Ще се вслушам в това, което казахте – няма да продължа по-нататък, но Ви обръщам внимание да следите по-откъсо именно това арбитражно дело. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви.
Господин Заместник министър-председател? Няма да се възползвате от правото си на дуплика, за което Ви благодаря.“ Ще добавя само, че подобен въпрос отговаря и Министър Горанов на 28.11.2014. Въпросът е зададен от Петър Славов. Поради участието на РБ чийто депутат е Славов в коалицията която управлява България въпросът е зададен значително по конформно. Такъв е и отговорът, объл и нищо не значещ. Самият факт, че коалиционният партньор задава подобен въпрос обаче е едно предупреждение което би трябвало най-малко да изостри вниманието на Министър Председателя и ресорният му заместник. Виждате обаче отговора на г-н Дончев.Еленко Божков
Фейсбук
Колаж: Иво Ангелов, Свободен човек

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *