ДКЕВР констатира близо 2700 нарушения на ЕРП-тата

ДКЕВР констатира близо 2700 нарушения на ЕРП-тата

Вчера Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че ЕРП-тата злоупотребяват с господстващо положение. А днес станаха ясни резултати от проведения регулаторен одит на трите ЕРП-та. МИГNews.info публикува без съкращения резултатите от проверката на дружествата, където са открити близо 2700 тежки нарушения.„ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД
За периода 2008-2013 г. „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД отчита 164 557 000 лв. повече направени разходи в сравнение с общото ниво на разходите, включени в цените за периода. Същевременно са отчетени с 205 415 000 лв. по-малко разходи за технологични загуби по мрежата от предварително заложената сума в модела на ценообразуване. Тази сума e ценообразуващ елемент и при равни други условия и така утвърдени цени се явява допълнителен приход за дружеството, който е изцяло за сметка и в ущърб на потребителите. Ако този допълнителен приход беше отразен във финансовия резултат на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, държавата би получила допълнителни приходи от корпоративен данък в размер на около 20 541 хил.лв.
За разглеждания период дружеството отчита и 141 359 000 лв. или 7,45% повече приходи в сравнение с общото ниво на необходимите приходи, включени в цените за периода, в резултат на по-големи количества разпределена електрическа енергия от прогнозираните. Това води до увеличени с 56% спрямо утвърдените административни разходи и разходи за експлоатация и поддръжка.
Частичното превъзлагане на дейността по отчитане на електромери за периода 2008 г. – 2011 г. води до увеличаване на разходите за отчитане с около 30%. Дружеството е плащало необоснована комисионна на свързаното дружество „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД до 2011 г., средно за периода в размер на 9,686 хил. лв. годишно. Разходите за мениджърски консултантски услуги в периода 2008 г. – 2012 г. са необосновано високи – над 3 млн. лв. годишно средно за периода.
Ако дружеството беше спазило утвърдената от ДКЕВР разходна рамка и беше отчело допълните си приходи и спестени средства като финансов резултат (печалба), средната му норма на възвращаемост за целия регулаторен период би била средно 22% при утвърдена 12%. Така държавата би получила допълнително дивидент в размер на около 145 976 000 лв.
Финансовите показатели на дружеството за разглеждания период определят общото състояние на „ЕВН Електроразпределение“ ЕАД като добро. Резултатите от одита показват, че дружеството има достатъчно възможности за погасяване на задълженията си с наличните текущи активи и притежава необходимите средства за покриване на задълженията си.
Във връзка със задължението им за изкупуването на енергийни обекти и съоръжения е констатирано неизпълнение в размер на 90,3%, спрямо заложеното в инвестиционните им програми за одитирания период. По време на одита се установи, че дружеството превъзлага значителна част от лицензионната си дейност на свързани с него лица. Това води до значително нарастване на разходите за външни услуги в сравнение с утвърдените.
Значителни отклонения има при изпълнението на планираните и одобрените от ДКЕВР инвестиции. Отчетените инвестиции в нематериални активи и трафопостове са повече от планираните, а инвестициите в сгради и подстанции са силно занижени. Изпълнението на ремонтната програма също не е извършвано спрямо планираното.
При проверка на отчетените в инвестиционната програма обекти се констатира, че в нея фигурират обекти с ремонтен характер и такива със смесен характер на направените разходи. Това води до отчитане на инвестиции в повече от реално изпълнените и позволява на дружеството да отчита по-високи оперативни разходи в други направления.
От общо 16 извършени измервания с мрежови анализатори се констатират 12 резултата за доставка на електрическа енергия, които не отговарят на показателите за качество, съгласно стандарт БДС EN50160 – или 75%. В 63% от проверените случаи са констатирани и различни нарушения при подмяната на електромери.
„ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е извършило нарушения и при процедурите за присъединяване на производители от ВИ към мрежата. Отделно от това дружеството е присъединило само за един месец (Юни 2012 г.) 422 броя ВЕИ обекти на своя територия. Явно се е работило изключително усилено в това направление в онзи период. Вероятно 24 часа, 7 дни вкл. събота и неделя. Вероятно денонощието се е ражнявало на 84 часа От регулаторния одит става ясно също така, че „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД не разглежда подадените до него жалби и заявления в срок – 108 са констатираните нарушения на процедурата по разглеждане на жалби и заявления.
––Резултати от проведения регулаторен одит на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
За периода 2009-2012 г. капитализираните активи на дружеството са в диапазон между 43% и 66% от извършените инвестиционни разходи. Оттук се налага изводът, че разходи за инвестиции, направени в предходни години, се включват в следващи години.
Проведеният регулаторен одит на „ЧЕЗ Разпределение България“ констатира, че дружеството е заплащало два пъти за извършване на идентични услуги от различни изпълнители. Разгледани са сключваните договори с Федерацията на потребителите в България, като предметът по тези договори се дублира с част от предмета на Договор за предоставяне на услуги с „ЧЕЗ България“ ЕАД.
За периода 2008 г. – 2013 г. дружеството отчита по-ниски разходи за технологични загуби по мрежата от предварително заложената сума в модела на ценообразуване. Това се явява като допълнителен приход за дружеството. За горепосочения период „ЧЕЗ Разпределение България“ е постигнало икономия, в размер на 142 948 000 лв. Тези спестявания са им осигурили финансовия ресурс за генериране на по-високи административни разходи, в т.ч. и за външни услуги. Въпросните административни разходи нарастват всяка година, като за 2012 г. те са с 12,67% по-високи спрямо 2008 г.
Разходите за външни услуги са с най-голям дял, като за 2008 г. са 31,6% от общите, а за 2012 г. – 34,9%. За всяка година от периода дружеството отчита печалба. Налага се изводът, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД има резерви за покриване на разходите си и не полага усилия за тяхното намаляване.
Разходите на дружеството се завишават със стойността на разходите, които „ЧЕЗ България“ ЕАД прави към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по договорите за наем на недвижими имоти и по договорите за наем на специализирани автомобили. Лицензиантът е длужен да извършва лиценционната си дейност при минимални икономически разходи.
В рамките на 2013 г. средно на месец в дружеството са подавани 48 жалби, свързани с качеството на доставяната електрическа енергия. По време на извършения регулаторен одит са направени 33 измервания на показателите за качество. За 5 от тях одитният екип счита, че е извършена манипулация на съоръжения от мрежата с цел постигане на показателите за качество. От останалите 28 измервания са констатирани нарушения в 54% от случаите.
От годишните доклади за извършване на лицензионната дейност през 2012 г. и 2013 г. се вижда, че в голям брой от случаите дружеството не спазва задължението си да разглежда и решава подадените до него жалби в срок от един месец от получаването им.
От отговорите на дружеството по подадени жалби се вижда, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД не е в състояние да планира изпълнението на инвестициите по отношение на развитие на мрежата и присъединяването на потребители, тъй като е в силна зависимост от доставките на материали от „ЧЕЗ България“ ЕАД, с което има сключени договори за доставка. Оттук, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД не разполага с достатъчно материални запаси. Дружеството не спазва задълженията си по сключените договори за присъединяване на потребители, като не спазва сроковете за изграждане на електрическите съоръжения.
„ЧЕЗ Разпределение България“ планира всяка година подмяната на търговски средства за измерване (електромери или измервателни трансформатори за търговско мерене), но реално не изпълнява напълно заложената програма. Дружеството отказва присъединяване на обекти на потребители, като в мотивите за отказа, посочва, че „няма съоръжения, собственост на ЕРД. Изграждането на нов трафопост е технически невъзможно поради липса на терен, където да бъде ситуиран“.
Дружеството не предприема достатъчни мерки за привеждане на съоръженията в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, както и за отстраняване причините за повреди при най-често авариращите съоръжения.
Лицензионни дейности за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД се извършват от „ЧЕЗ България“ ЕАД, което не е лицензирано по ЗЕ дружество и не подлежи на контрол от Комисията. Няма доказателства за упражнен контрол върху дейността на „ЧЕЗ България“ ЕАД и за спазване на изискването тези дейности да се извършват от различни служители на дружеството. Считаме, че не е осигурена реална независимост на разпределителното предприятие.
–––-Резултати от проведения регулаторен одит на „Енерго-Про Мрежи“ АД
Регулаторният одит на „Енерго-Про Мрежи“ АД показва, че дружеството не е изпълнило инвестиционната си програма за одитирания период (изпълнението е 63.5%). Не са реализирани инвестиции в размер на 190 444 000 лв. Дружеството не е влагало достатъчно инвестиционни средства за реконструкция и модернизация на мрежата с цел подобряването и развитието й за осигуряване качествено снабдяване на потребителите, най-вече по мрежа ниско напрежение.
Установено е, че лицензиантът е отчел като ремонтни дейности, такива които имат инвестиционен характер.
По отношение поддръжката на електроразпределителната мрежа регулаторният одит установи, че в края на периода /2013 г./ спрямо началото на периода /2008 г., разходите за ремонт са намалени с 49.7%. Дружеството не поддържа и експлоатира съоръженията съгласно техническите изисквания, правила и норми, определени като задължителни по действащото законодателство.
Установени са и редица нарушения, свързани със задължението на дружеството за поддръжка и контрол на електромерите. От 570 проверени уреда 220 са с изтекъл срок на метрологична проверка. Лицензиантът не е изпълнил и задължението си да поддържа и актуализира регистър на електромерите с всички необходими данни.
Към момента на извършване на проверката са установени и случаи на неизпълнение на показателите за качеството на електрическата енергия – при 4 случая от общо 7 (57% от всички проверени случаи). Не са спазени и разпоредбите на ПУЕМ???, където е предвидено задължението на дружеството да представя на клиента екземпляр от констативния протокол с резултатите при извършване на проверки на качеството по писмено искане на потребители.
Констатирано е неспазване на законовите разпоредби по отношение сроковете за изготвяне на писмено становище за условията и начина на присъединяване на енергийни обекти, изготвяне на предварителен договор и писмено становище за условията за присъединяване на потребители. При изготвяне на предварителен договор и писмено становище за условията за присъединяване на потребители за периода 2008 г. – 2013 г. е установено, че от 148 проверени случая по присъединяване на потребители съгласно ЗЕ и Наредба № 6/2004 г. е налице забавяне при общо 40 от тях.
Установени са неправилни практики на лицензианта по разглеждане на жалби, които могат да доведат до забавяне на процедурата или неправилно разрешаване на спор. При разглеждане на жалбите са открити редица случаи, при които не са спазени разпоредби от Общите условия на договорите за пренос през електроразпределителната мрежа на дружеството.
Дружеството реализира с общо 2 686 000 лв. допълнителни разходи. Следва да се има предвид, че представена информация за дела техническите и НЕтърговските загуби в общия отчет няма. В резултат на различия между утвърдената и отчетената регулаторна рамка, дружеството е реализирало допълнителен приход от 131 177 000 лв., който е използван за финансиране на различни видове оперативни разходи.
Предвид влиянието на негативния ефект от завишените технологични разходи за периода от 2 686 000 лв., допълнителните приходи възлизат на 128 491 000 лв., с които дружеството финансира допълнителните си оперативни разходи, които са отчетени като присъщи за регулираната дейност.
От извършените проверки е установено, че лицензиантът няма програма и не извършва планиране на процеса по изкупуване на съоръжения, попадащи в хипотезата на § 4 от ПЗР на ЗЕ. С това са създадени реални условия за неизпълнение на неговото законово задължение по изкупуване на обекти в законоворегламентирания срок.
Дружеството не поддържа регистър на монтираните балансови електромери на ниво ТП и не разполага с достоверни данни, необходими за анализ дали извършваните инвестиции влияят за намаляване на технологичните разходи като разходи, присъщи на технологичния процес по разпределение на електрическа енергия. При изчисление на загубите в някои случаи липсват данни, а в други те показват загуби до 406%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *