АКЦЕНТИ ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОГРАМА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ПОМОРИЕ

АКЦЕНТИ ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОГРАМА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ПОМОРИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ПРИЯТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ,
Предлагаме на Вашето внимание акценти от предизборната програма на Партия на зелените. Ако Вие ни гласувате доверие на 25 октомври 2015 година, първата ни антикорупционна дейност ще бъде да променим Правилника на общинския съвет в частта му за гласуване. Всички постъпили предложения в дневния ред на местния парламент да се гласуват с 2/3 мнозинство, а не с 50+1. По този начин ще се избегнат задкулисните сделки, които компрометират доверието на гражданите към общинския съвет.
Ще поискаме пълна финансова и данъчна ревизия на община Поморие.
Всеки месец общинските съветници от Партия на зелените ще дават публичен отчет на гражданите.
Ако бъдем избрани, ние ще настояваме да се сложи край на продажбите на общински имоти и терени за озеленяване. Ще поискаме общинските имоти в Поморие и съставните селища да се използват само по предназначение, а за свободните да се сключва договор с частни инвеститори от България и чужбина за изграждане на малки предприятия, цехове – лека промишленост, оранжерии и и др. – земеделие, според нуждите на населеното място. В условията за отдаване под наем или продажба да залегне задължителната клауза за осигуряване на работни места от инвеститора за жителите на община Поморие.
Ще отстояваме нова политика, която да гарантира достойното присъствие на всички фирми и еднолични търговци от община Поморие, които са гръбнакът на местната икономика и осигуряват работни места за жителите на общината. Няма да допуснем принудителното напускане на тези фирми от поморийска територия, заради задкулисни схеми на хора с властови позиции. Занимаващите се с бизнес, в условията на финансова криза, заслужават респект, уважение и политика на облекчени условия от страна на общинските власти. Ангажирането на техния капацитет ще допринесе за ускореното и устойчиво развитие на общината в полза на обществото.
Във връзка с демографската катастрофа в България ще предложим на общинския съвет да се увеличи сумата за новородено бебе, като парите не се дават наведнъж и еднократно на родителите. Първоначално да се изплаща 30% от определената с решение на общинския съвет сума, а останалата част да се разпредели реципрочно на равни части за месеците. Целта е родителите да бъдат подпомогнати в поемане на разходите за детски консумативи в първите най-трудни месеци при отглеждане на бебето.ТуризъмСъществени слабости, които влияят негативно върху имиджа на общината:
– лошо състояние на инфраструктурата както и на входно-изходните артерии на града
– недостатъчна реклама /отсъствие от туристическите борси на Чехия, Полша, Унгария/
– липса на достатъчно допълнителни услуги
– неизчистен имидж на „евтина дестинация”
-липса на адекватни устройствени планове за зелени площи
– пренебрегване на хигиената по плажната ивица, калонаходище „Голямо солено поморийско езеро /ГСПЕ/, район „Косата” и в града като цяло
– засилваща се тенденция за привличане на нископлатени туристи
– недстатъчно използване на европейските фондове за развитие на туризма
– неизползвани възможности за уикенд почивкиЗа да бъде туризмът структуроопределящ за местната икономика, предлагаме:
– по-добра реклама и маркетинг за туристическите възможности на Поморие
– повишаване на хигиената, особено по плажа, ГСПЕ и спазване на концесионните договори
– спиране на разграбването и позорната търговия с лечебна кал
– общината да кандидатства с проект, по португалски модел, за поставяне на контейнерите под земята, с оглед подобряване общата чистота и хигиена и – предотвратяване разпръсквнето на зарази от самоволното ровене на животни в контейнерите
– привличане на по-богати туристи
– подобряване квалификацията, уменията и културата на персонала, зает в туристическия бизнес, както и на общинската администрация с ресор „Туризъм”
– увеличаване броя на туристическите услуги
– осигуряване на повече средства за опазване и поддържане на културните ценности и съхраняване и опазване на природното богатство
– увеличаване броя на зелените площи
– изграждане на увеселителна зона
– усвояване на туристическия ресурс във вътрешността на общината
– ежемесечни срещи с браншовиците в Поморие – хотелиери, частни предприемачи, ресторантьори, винопроизводители, рибари, фармацевти за объждане на – общозначими проблеми, свързани с развитието на общината и превръщаето й в незаобиколим културен-туристически център в Източна Европа.В сферата на здравеопазването предлагаме:
Създаване на паралелна здравна каса с осигурен бюджет от общината. Целта е да се допълват лимитите на личните лекари, когато бъдат надвишени, а пациентите да могат да получат талон-направление.
Съвместна ангажираност на личните лекари, специалистите и работодателите за организиране и финансиране на профилактика за всички рискови групи от населението, във връзка с основните социално значими заболявания. Изготвяне на график за профилактика на отделните групи. Включване на гражданите на доброволен принцип в организираните мероприятия за профилактика, чрез активна кампания за необходимостта от превенция на тези заболявания.
Целта е да се предотврати ранното инвалидизиране и ранната смърт от най-тежките и типични за българската популация заболявания.
Профилактика на основните детски заболявания на всички деца, както и на други социално-значими заболявания.
Отпускане на целева помощ от общината за ин витро процедури на двойки с репродуктивни проблеми.
Общински фонд за студенти медици, които да се върнат на работа в МБАЛ-Поморие.
Сключване на договор с НЗОК за допълнителни пътеки към отделенията в МБАЛ-Поморие.
Общината да инициира привличане на лекари-консултанти, за да не се налага пациентите от общината да пътуват постоянно до Бургас.В областта на културата и образованието предлагаме:
Изграждане на Културен център с Клуб на културните дейци и Градска галерия за текущи изложби и други културни прояви на старото място – полуразрушената сграда на централния площад „Св.Св. Кирил и Методий” в Поморие, паметник на културата.
Изготвяне на Програма с основни цели за устойчиво развитие на общинската културна политика /2015-2020г./. Създаване на нови културни продукти и ревитализация на традиционните в общинския календар.
Възстановяване на успешната практика от периода 2003-2011г. за открити сцени в Поморие и съставните селища за популяризиране на автентичния фолклор. Изготвяне на съвместна програма с хотелски комплекси и туроператори за представяне на автентични обичаи през целия туристическия сезон.
Превръщане на националните поетични празници „Яворови дни” в международни със съдействието на българските културни центрове в чужбина и под егидата на Министерство на културата и на Министерство на туризма.
Изграждане на читалище „Любен Каравелов” в Дъбник – единственото селище в общината без сграда за читалищна дейност.
Широка обществена дискусия и конкретна програма в образованието относно непрекъснатото закриване на паралелки.
Разкриване на профилирани паралелки по лозарство, рибарство, винарство и ветроходство. Организиране на практики на тези паралелки в Поморие и чужбина. Културен и образователен обмен на кадри.
Осигуряване на стипендии за студенти по архитектура /през 2011г. новото общинско ръководство прекрати договора на студент по архитектура/, медицина, IT-специалисти, мениджъри, агрономи и др., на които се осигуряват работни места в общината.
Обществена дискусия на проекта за одобрение – постоянна музейна сбирка със слоган „Морето, солта, виното” и създаване на Музей към Министерство на културата.
Довършителни дейности по проекта от 2011г. „Посетителски център „Еркечка лазарка” в с. Козичино /Еркеч/ и откриване на този обект на културния туризъм през 2016 г.
Всички идеи в предизборната ни програма ще бъдат предложени за обществена дискусия и едновременно ще се изиска актуализирана информация от аминистрацията, за да стартират желаните промени в политиката за развитие на община Поморие: инфраструктура, озеленяване, сметопочистване, чистота на въздуха, социална и данъчна политика.Ето част от предложенията, направени от Вас, гражданите на община Поморие, които са включени в предизборната програма на Партия на зелените:
– разкриване на Център за социални контакти, където всички неправителствни организации да имат свои офиси и представителства, с осигурена зала за обществени обсъждания
– разкриване на Общинска кухня за хората с доходи под минималната работна заплата и същевременно пунктове за разпределение на облекло/дрехи/ и за – битови предмети /кухненско и др.обзавеждане / за социално слабите
– намаляне данъка на недвижимите имоти и на данък МПС
– намаляне таксите за различни услуги
– възстановяване на Общински център за деца в неравностойно положение
– превръщане на Поморие и съставните селища на общината действително в ЗЕЛЕНА ЗОНА, а не само на приказки или в отчети: изграждане на парк в ЦГЧ и терени за разходка на свободно пуснати домашни любимци, създаване на зелен пояс от дървета, в жилищните квартали, залесяване с бързорастящи – видове като се наблегне на така нар. agro-forestry systems, които допринасят едновременно за икономическото, природно и социално развитие на дадения район
– цялостна концепция за ивица „Косата”
– подобряване на цялостната екосистема и качеството на водата в езерото чрез кайтсърфинг
– изграждане на подстъпи за инвалиди
– изграждане на канализацията на отходните води и обща пречиствателна станция за трите селища – Каблешково, Каменар и Лъка
– подмяна на канализационните тръби за отходни и дъждовни води в ЦГЧ –Поморие
– асфалтиране и направа на тротоари в селищата на общината
– изграждане на поливна система за зелените площи и дървета
– изграждане на обществени тоалетни на няколко места и задължително – на паркинга до
– сградата на община Поморие, където е съсредоточен най-големия поток от граждани и туристи
– осигуряване на финансови средства за закупуване на контейнери с датчик, който показва пълнотата на използвания обем
– закупуване на електрически чистачки-машини за почистване на улиците
– връщане на длъжността „Омбудсман” в общината
– открито и прозрачно управление, стриктно спазване на ЗОП, открити заседания на общинския съвет, излъчвани онлайн, въвеждане на практиката за – – местни референдуми по значими обществени проблеми
– изпълнение на идейния проект за „Капковидния квартал”
– разкриване на отдел „Транспортен мениджмънт” към общинската адинистрация, преразглеждане на транспортната схема
– регулиране на кръстовища съгласно Закона за движение по пътищата, знаково стопанство, паркоместа и засилен контрол от КАТ и общинска дирекция – „Обществен ред и сигурност” по спазване на знаците за спиране и паркиране на МПС
– привличане на специалисти и подобряване работата на обшинската комисия по безопасност на движението
– иницииране на широка дискусия със специалисти и експерти за бъдещото развитие на пристанището в Поморие
– съдействие за колонка за безакцизно гориво на всички рибари
– въвеждане на наркотични и алкохолни тестове за служителите и ръководството на общината, както и за общинските съветници, за да не се допуска – – съвместна работа с неадекватни хора на определени длъжности и позицииКРАЙ НА ЗАДКУЛИСНИТЕ СХЕМИ И СДЕЛКИ!
ПОМОРИЕ ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ!
НЕ МОЖЕ ДА НЕ МОЖЕ!
С БЮЛЕТИНА №11 ЗА ИЗЦЯЛО ГРАЖДАНСКАТА КВОТА ОТ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *