Вре­мен­но от­с­т­ра­не­но­то ръ­ко­вод­с­т­во на КТБ: КРАЙНАТА ЦЕЛ НА БНБ Е ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗА И ЛИКВИДИРАНЕТО НА КТБ АД! „Банка ДСК“ ЕАД ще изплаща гарантираните влогове

Вре­мен­но от­с­т­ра­не­но­то ръ­ко­вод­с­т­во на КТБ: КРАЙНАТА ЦЕЛ НА БНБ Е ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗА И ЛИКВИДИРАНЕТО НА КТБ АД! „Банка ДСК“ ЕАД ще изплаща гарантираните влогове

Ос­т­ра ре­ак­ция от стра­на на вре­мен­но от­с­т­ра­не­ни­те от длъж­ност из­пъл­ни­тел­ни ди­рек­то­ри на Кор­по­ра­тив­на бан­ка пре­диз­ви­ка офи­ци­ал­но­то съ­об­ще­ние на БНБ, ко­е­то ко­мен­ти­ра оз­д­ра­вя­ва­не­то на КТБ и вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та с ав­с­т­рийс­кия фонд EPIC по та­зи те­ма. В свое об­ръ­ще­ние от 17 ок­том­в­ри те за­я­вя­ват: “Ве­че на всич­ки е яс­на ро­ля­та на от­дел­ни­те ин­с­ти­ту­ции в опи­та за фа­лит на КТБ АД. Во­де­на­та от БНБ по­ли­ти­ка на при­ну­ди­тел­но вло­ша­ва­не на със­то­я­ни­е­то на бан­ка­та има за цел пъл­на­та й де­ка­пи­та­ли­за­ция и от­не­ма­не­то на ней­ния ли­ценз”. Бив­ши­те ме­ни­джъ­ри твър­дят, че КТБ все още е в доб­ро със­то­я­ние и че не мо­же да бъ­де сри­на­та в крат­ки сро­ко­ве, въп­ре­ки уси­ли­я­та на Цен­т­рал­на­та бан­ка. “Ето за­що БНБ ще при­ло­жи до­пъл­ни­тел­на обез­цен­ка на кре­ди­ти­те при при­ла­га­не на но­ва ме­то­ди­ка, при­е­та през ав­густ 2014 го­ди­на. Са­мо та­ка за­гу­ба­та ще на­рас­не със су­ма, ко­я­то е дос­та­тъч­на за пос­ти­га­не на край­на­та цел – от­не­ма­не на ли­цен­за и лик­ви­ди­ра­не на КТБ АД. То­ва ще се слу­чи ве­ро­ят­но още на 20.10.2014 г., по­не­дел­ник, или до сед­ми­ца по-къс­но. Вре­ме­то не е из­б­ра­но слу­чай­но – пар­ла­мент все още ня­ма, ня­ма и ре­дов­но пра­ви­тел­с­т­во, а слу­жеб­но е с ог­ра­ни­че­ни фун­к­ции”.
След­ват ня­кол­ко из­к­лю­чи­тел­но теж­ки об­ви­не­ния, за­ся­га­щи ра­бо­та­та на три­те оди­тор­с­ки ком­па­нии – “Ър­нст енд Янг”, “АФА” и “Де­лойт Одит”, на ко­и­то БНБ въз­ло­жи да нап­ра­вят оцен­ка за ре­ал­но­то със­то­я­ние на ак­ти­ви­те на КТБ. Ме­ни­джъ­ри­те твър­дят, че оди­то­ри­те са по­е­ли ди­рек­тен ан­га­жи­мент към Цен­т­рал­на­та бан­ка та­ка да пре­о­це­нят кре­дит­ния пор­т­фейл на КТБ, че да по­ка­жат за­гу­ба от до­пъл­ни­тел­ни про­ви­зии, ко­я­то да над­х­вър­ля с мно­го соб­с­т­ве­ния й ка­пи­тал. “Яв­но е, че из­к­лю­чи­тел­но доб­ро­то със­то­я­ние на кре­дит­ния пор­т­фейл и на ка­пи­та­ло­ви­те по­ка­за­те­ли на бан­ка­та към 30.06.2014 г. не мо­гат да пос­лу­жат за зат­ва­ря­не­то й. За­то­ва с оди­то­ри­те е до­го­во­ре­но да пре­о­це­нят пор­т­фей­ла по но­ва ме­то­ди­ка, во­де­ща до за­гу­ба, дос­та­тъч­на да сто­пи ка­пи­та­ла”, се каз­ва в об­ръ­ще­ни­е­то на ди­рек­то­ри­те на зат­во­ре­на­та бан­ка.
Те твър­дят, че “ин­фор­ма­ци­я­та, с ко­я­то раз­по­ла­гат оди­то­ри­те, не е адек­ват­на. Над 100 сдел­ки все още ча­кат раз­ре­ше­ние за из­пъл­не­ние от нас­ко­ро съз­да­де­на за цел­та ко­ми­сия. На­реж­дай­ки из­вър­ш­ва­не на те­зи сдел­ки, ре­ди­ца кре­ди­то­по­лу­ча­те­ли на бан­ка­та ис­кат да по­га­сят сво­и­те за­дъл­же­ния – ре­дов­ни и прос­ро­че­ни. Те­зи опе­ра­ции из­ця­ло би­ха про­ме­ни­ли в по­ло­жи­тел­на по­со­ка със­то­я­ни­е­то и оцен­ка­та на кре­дит­ни сдел­ки на стой­ност бли­зо 1 млрд. лв. и съ­от­вет­но би­ха на­ма­ли­ли драс­тич­но обез­цен­ка­та на кре­дит­ния пор­т­фейл. Ня­кои от тях ча­кат от че­ти­ри ме­се­ца. Цел­та е яс­на – де­ка­пи­та­ли­за­ция на бан­ка­та и от­не­ма­не на ли­цен­за”, пи­ше в об­ръ­ще­ни­е­то на вре­мен­но от­с­т­ра­не­но­то ръ­ко­вод­с­т­во на КТБ. В пис­мо­то се каз­ва и че про­даж­ба­та на кре­дит­ния пор­т­фейл на “Тър­гов­с­ка бан­ка Вик­то­рия”, ко­я­то е дъ­щер­на на КТБ, ще до­ве­де до до­пъл­ни­тел­на де­ка­пи­та­ли­за­ция на бан­ка­та май­ка.Лю­бо­пи­тен факт, спо­ред вре­мен­но от­с­т­ра­не­ни­те ме­ни­джъ­ри на КТБ, е, че ве­че е из­б­ра­на бан­ка­та, ко­я­то ще из­п­ла­ща га­ран­ти­ра­ни­те вло­го­ве – то­ва е “Бан­ка ДСК” ЕАД. В под­к­ре­па на то­ва свое твър­де­ние те со­чат, че до­ри се про­веж­дат тес­то­ве за из­в­ли­ча­не на ин­фор­ма­ци­я­та за де­по­зан­ти­те от сче­то­вод­на­та сис­те­ма на КТБ АД и прех­вър­ля­не­то й в сче­то­вод­на­та сис­те­ма на “Бан­ка ДСК”. На въп­рос от вес­т­ник “БАН­КЕ­РЪ” да­ли то­ва е та­ка, глав­ни­ят из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на “Бан­ка ДСК” Ви­о­ли­на Ма­ри­но­ва, ко­я­то в пе­тък бе в Бур­гас, от­го­во­ри ла­ко­нич­но: “Не знам да има та­ко­ва не­що”.
Епис­то­лар­ни­те уп­раж­не­ния на БНБ по въп­ро­са за вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та й с EPIC пре­диз­ви­ка­ха гнев­на ре­ак­ция и на ра­бо­то­да­тел­с­ки­те и син­ди­кал­ни­те ор­га­ни­за­ции в стра­на­та. В пе­тък те пуб­ли­ку­ва­ха офи­ци­ал­но пис­мо до уп­ра­ви­те­лят на БНБ Иван Ис­к­ров и до всич­ки чле­но­ве на УС на БНБ, в ко­е­то за­я­вя­ват: “На­ли­це е ви­ди­мо не­же­ла­ние на БНБ да из­пъл­ня­ва сво­и­те фун­к­ции и за­дъл­же­ния по за­ко­ни­те, спо­ред ко­и­то но­си от­го­вор­ност за над­зо­ра вър­ху бан­ки­те и под­дър­жа­не­то на ста­бил­ност­та на бан­ко­ва­та сис­те­ма и за­щи­та на ин­те­ре­си­те на вло­жи­те­ли­те. Но­тор­но из­вес­т­но е, че при въз­ник­нал проб­лем в ня­коя от бан­ки­те БНБ тряб­ва да из­гот­ви план за ней­но­то прес­т­рук­ту­ри­ра­не и ре­ша­ва­не на проб­ле­ма. Ве­че тре­ти ме­сец БНБ не мо­же и не ус­та­но­вя­ва, ни­то съ­об­ща­ва как­во е дейс­т­ви­тел­но­то със­то­я­ние на КТБ и как­во е нуж­но да се нап­ра­ви за ней­но­то от­ва­ря­не.”
Ра­бо­то­да­те­ли и син­ди­ка­ти не скъ­пят ко­мен­та­ри­те си и за вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та на Цен­т­рал­на­та бан­ка с власт­та. “Пред­ло­же­ни­е­то на БНБ за при­е­ма­не на спе­ци­а­лен за­кон и опи­тът за прех­вър­ля­не на от­го­вор­ност­та от БНБ на На­род­но­то съб­ра­ние и на пра­ви­тел­с­т­во­то са неп­ри­ем­ли­ви. Ре­ша­ва­не­то на проб­ле­ма за смет­ка на да­нъ­коп­лат­ци­те със сред­с­т­ва от бю­дже­та е пос­лед­на­та стъп­ка, след ка­то са нап­ра­ве­ни всич­ки дру­ги опи­ти за спа­ся­ва­не на бан­ка­та. За­то­ва пър­во тряб­ва да се тър­сят па­зар­ни ме­то­ди за ре­ша­ва­не на проб­ле­ма, в т.ч. и на­ми­ра­не на под­хо­дя­щи ин­вес­ти­то­ри, ако до­се­гаш­ни­те ак­ци­о­не­ри не мо­гат да оси­гу­рят дос­та­тъч­но сред­с­т­ва за ста­би­ли­зи­ра­не на бан­ка­та.
Со­ци­ал­ни­те пар­т­ньо­ри мно­гок­рат­но дек­ла­ри­ра­ха го­тов­ност­та си да съ­дейс­т­ват за ре­ша­ва­не на проб­ле­ма за на­ми­ра­не на ин­вес­ти­то­ри, в т.ч. и чрез евен­ту­ал­но­то учас­тие на Бъл­гар­с­ка­та бан­ка за раз­ви­тие, на Га­ран­ци­он­ния фонд, на меж­ду­на­род­ни фи­нан­со­ви ин­с­ти­ту­ции и на дру­ги въз­мож­ни из­точ­ни­ци. От са­мо­то на­ча­ло УС на БНБ взе кон­ф­рон­та­ци­он­на ли­ния на дейс­т­вие, ка­то от­ка­за вся­как­во сът­руд­ни­чес­т­во със со­ци­ал­ни­те пар­т­ньо­ри и тех­ни­те ек­с­пер­ти. Тук е мяс­то­то да из­ра­зим из­вес­т­ни съм­не­ния до как­ва сте­пен та­зи ли­ния на по­ве­де­ние е ре­зул­тат на по­зи­ци­я­та на це­лия УС на БНБ и до как­ва сте­пен е лич­но вдъх­но­ве­ние на гу­вер­ньо­ра на БНБ, но то­ва не на­ма­ля­ва по ни­ка­къв на­чин от­го­вор­ност­та на чле­но­ве­те на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на цен­т­рал­на­та ни бан­ка.
Меж­дув­ре­мен­но со­ци­ал­ни­те пар­т­ньо­ри из­ра­зи­ха пуб­лич­но и дос­та­тъч­но ви­со­ко своя ос­тър про­тест сре­щу пред­п­ри­е­ти­те дейс­т­вия по от­но­ше­ние на кре­дит­ния пор­т­фейл на ТБ “Вик­то­рия”. Ние про­дъл­жа­ва­ме да смя­та­ме, че те са скан­дал­ни и во­дят до уни­що­жа­ва­не на бан­ка­та, а не до ней­но­то оз­д­ра­вя­ва­не. УС на БНБ не пред­п­рие ни­как­ви мер­ки за спи­ра­не на въп­рос­ни­те не­за­кон­ни дейс­т­вия.С всич­ки те­зи свои дейс­т­вия и без­дейс­т­вия УС на БНБ за­гу­би до­ве­ри­е­то на об­щес­т­ве­ност­та и се прев­ръ­ща в зап­ла­ха за фи­нан­со­ва­та ста­бил­ност в стра­на­та.
Виж­дай­ки, че сме из­чер­па­ли всич­ки въз­мож­ни ци­ви­ли­зо­ва­ни и ко­рек­т­ни сред­с­т­ва, с ко­и­то да под­се­ща­ме ръ­ко­вод­с­т­во­то на БНБ, че тряб­ва да из­пъл­ня­ва от­го­вор­нос­ти­те си и да бъ­де при­мер в съб­лю­да­ва­не­то на за­ко­но­ви­те нор­ми и от­чи­тай­ки всич­ко из­б­ро­е­но по-го­ре, ние, пред­с­та­ви­тел­ни­те ор­га­ни­за­ции на ра­бо­то­да­те­ли­те и на ра­бот­ни­ци­те и слу­жи­те­ли­те (син­ди­ка­ти­те) в Бъл­га­рия, ис­ка­ме не­за­бав­но­то по­да­ва­не на ос­тав­ки­те на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на БНБ и осо­бе­но на гу­вер­ньо­ра на бан­ка­та – г-н Иван Ис­к­ров.
Съ­що та­ка ние всич­ки ще се обър­нем не­за­бав­но след кон­с­т­ру­и­ра­не­то на 43-ото На­род­но съб­ра­ние към за­ко­но­да­тел­на­та власт в стра­на­та с ис­ка­не да бъ­де­те от­с­т­ра­не­ни от за­е­ма­ни­те от Вас длъж­нос­ти”.www.banker.bgКолаж: Иво Ангелов, СВОБОДЕН ЧОВЕК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *