Д-р Илко Семерджиев: Предложенията на министър Москов за промени в Закона за здравното осигуряване ще доведат до отлив на коректни платци на здравни вноски към НЗОК

Д-р Илко Семерджиев: Предложенията на министър Москов за промени в Закона за здравното осигуряване ще доведат до отлив на коректни платци на здравни вноски към НЗОК

Коментар и ранно предупреждение на д-р Илко Семерджиев относно предложенията за промени в Закона за здравното осигуряване депозирани в НС в края на м. януари 2015 г.:
Според предлаганите промени в Закона за здравното осигуряване досегашният основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК се разделя на основен и допълнителен чрез наредба на министъра на здравеопазването. Това означава, че универсалното покритие с медицински услуги гарантирано чрез досегашния регламент ще трябва да се раздели и част от медицинската помощ ще остане в редуцирания основен, а друга част – в допълнителния пакет. Твърди се, че основният пакет ще съдържа онази част от услугите, които са покривали масовите и социално значими заболявания, а допълнителния – останалите. Допълнителният пакет ще може да се финансира и от частните застрахователни компании получили лиценз за оказване на здравна помощ.
Въпросите, които възникват и на които не е даден отговор са следните:
1.Ще се раздели ли 8%-ната здравноосигурителна вноска между двата пакета;
2.Тези, които изберат да се осигуряват за допълнителния пакет в застрахователни компании ще имат ли задължението да правят пълната вноска в НЗОК;
3.Какъв ще бъде размера на вноската за допълнителната част от пакета;
4.Ще има ли въобще допълващо здравно осигуряване – трябва да се прави разлика между допълващо и допълнително осигуряване, което може да служи за доплащане на дейности и от основния, и от допълнителния пакет, които да не се плащат от джоба;
5.НЗОК ще осигурява ли допълнителния пакет медицинска помощ или това ще е прерогатив само на застрахователните дружества;
6.ЗЗО постулира, че „доброволното здравно осигуряване се осъществява при спазване на принципа на доброволност на осигуряването“ – това означава ли, че само НЗОК ще покрива двата пакета – основен и допълнителен, а застрахователните дружества ще предлагат единствено „допълващ пакет“;
7.Ще бъде ли възможно застрахователите да получат възможност да администрират задължителните здравноосигурителни вноски, управлявайки доставките по основния и допълнителен пакет;
8.Какво ще бъде отношението на НРД относно допълнителния пакет;
9.Ще играе ли роля БЛС и СЗБ в договарянето на допълнителния пакет;
10.Допълнителния пакет ще се финансира ли чрез самостоятелна застрахователна премия извън задължителните здравноосигурителни вноски;
11.НЗОК ще изисква ли допълнителна премия извън задължителните здравноосигурителни вноски, когато предлага допълнителния пакет;
12.Как ще се съчетае солидарност с актюерски разчет на риска, в случай, че застрахователите бъдат допуснати до публичния ресурс на задължителните здравноосигурителни вноски;
13.Ще има ли външна организация за балансиране на рискове;
14.Ще се обвързва ли риска и с двата пакета или само с допълнителния;
15.Как НЗОК ще изчислява риск при допълнителния пакет, след като получава задължителна вноска с фиксиран процент върху дохода;
16.Ще има ли възможност за смяна на застрахователя/осигурителя;
17.В момента при застраховането, пакетите, размерът, сроковете и начинът на заплащане на премията се определят със специален договор с клиента – как ще продължи това в бъдеще;
18.Изпълнителите на медицински услуги как ще бъдат селектирани по двата пакета заедно и поотделно;
19.Листите на чакащи ще бъдат ли предмет на сделка;
20.Как ще се компенсират осигурените, които плащат цяла вноска, а не потребяват основния или допълнителния пакет или и двата;
21.Непълноцения размер на вноската от страна на държавата ще рефлектира ли върху пакетите, как и върху кой;
22.Как ще се регулира несправедливостта и нарушената солидарност след като целта на промените са здравно-демографски.
До сега ЗЗО включваше в основния пакет видовете медицинска помощ, която НЗОК заплаща на лечебните заведения вместо осигурените лица. Занапред този пакет, както и отделения от него допълнителен, ще включват диагнози на основание здравно-социалната им значимост. Това означава, че универсалния достъп до здравна помощ се ликвидира едноактно и се заменя с лобистки заигравки, в полза на всеки друг, но не и на осигуреното лице (плащащите), а още по-малко на болните (ползващите).
Нека разиграем един казус с лице което се самоосигурява – ако човекът до края на 2014 г. се е осигурявал на максималната осигурителна сума, сега, след като е разбрал за готвената промяна той ще постъпи разумно и логично защото е изправен пред финансов проблем – защо да плаща четири до пет пъти повече за здравни осигуровки след като неговото заболяване не е в социалнозначимия списък и разходите му няма да бъдат поети от НЗОК? Решението е да мине на минималната възможна заплата, а разполагаемия доход ще остане в собственото му ЕООД, от където ще прави покупките за нещата, които са му необходими. Изгодно е, защото и подоходното облагане и корпоративното са с еднаква тежест – 10%, т.е. няма загуба от данъци, а може определени суми да се осчетоводят и да минат за присъщи разходи.
Големите работодатели, разполагайки със солидна счетоводна и правна експертиза също няма да закъснеят да вземат адекватни финансови решения.
И така, крайния ефект от тази мярка с „пакетите“ ще бъде отлив на коректни платци на здравни вноски към НЗОК, защото срещу парите си те няма да видят придобивки за себе си, солидарност към себе си, ще са неравнопоставени и в крайна сметка – ощетени. В допълнение ще имат и нови проблеми, защото наложи ли им се да отидат на лекар, ще трябва или да си платят за допълнителния пакет на застраховател или да плащат в брой в лечебното заведение. В допълнение – приходите към НЗОК ще намалеят, а това ще рефлектира върху лечебните заведения, които ще избиват нуждите си през други механизми, ако не искат да фалират. Държавата ще започне да субсидира собствените си болници, за да не потънат, а тази сметка ще бъде сервирана отново на данъкоплатците. Повечето от общинските болници ще потънат, защото фискалната централизация не им позволява собствени приходи, чрез които да могат да поемат и непредвидени здравни разходи за собствените си болници и население.Всъщност, въпросите към „реформаторското“ намерение на министър Петър Москов са много повече, но дори и на зададените, засега отговори в законопроекта липсват. Това означава, че в случай на приемането му в този вид ще се стигне до:
1. Усложняване на системата;
2. Хаос и дезорганизация в здравеопазването;
3. Конфликти;
4. Повишени разходи за администриране;
5. Декоординация на пациентите и лични здравни драми;
6. Корупция;
7. Фалити на застрахователни компании и лечебни заведения;
8. Повишаване на разходите;
9. Понижаване на ефективността;
10. Влошаване на здравните и демографските показатели.
Необходимо е, след като министър Москов не дава отговори на съществуващите въпроси, това да се направи сега от народните представители и да се изчистят всички детайли, за да не се стига до влошаване на ситуацията в здравния сектор и негативни последствия за пациентите, системата, общите разходи за здравеопазване, трудоспособността на хората, както и до влошаване на конкурентноспособността на икономиката.ZADKULISITE.COM

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *