ЕТО КОИ ФИРМИ ЩЕ СЕ „СЪСТЕЗАВАТ“ ЗА НАДЗОРА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБХОДА НА ПОМОРИЕ

ЕТО КОИ ФИРМИ ЩЕ СЕ „СЪСТЕЗАВАТ“ ЗА НАДЗОРА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБХОДА НА ПОМОРИЕ

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за строителен надзор при изграждането на 5,8 км от път I-9 Слънчев бряг – Поморие от км 217+000 до км 222+849 – обход на град Поморие.11 са отворените ценови оферти за надзор при изграждането на обхода на Поморие:
„Ен Ар Консулт“ ЕООД – 120 000 лв. без ДДС;
„Трафик Холдинг“ ЕООД – 398 500 лв. без ДДС;
„Инжконсултпроект“ ООД – 309 000 лв. без ДДС;
Обединение „Инфрам 1“, в което са:„Инфрам“ ЕООД и „Инфрам“ АД – 349 000 лв. без ДДС;
ДЗЗД „СН Обход Поморие“, с участници: „Трансконсулт-БГ“ ООД и „Контролс“ ООД – 199 500 лв. без ДДС;
ДЗЗД „Поморие 2015“, в което са: „РУТЕКС“ ООД и „Логистика-21“ ЕООД – 298 900 лв. без ДДС;
„Пътконсулт 2000“ ЕООД – 227 500 лв. без ДДС;
ДЗЗД „Консулт Рафаилов 2015“, в което участват: „Консулт Инженерингс“ ЕООД и „Рафаилов Консулт“ ЕООД – 289 000 лв. без ДДС;
„Пътинвест-инженеринг“ АД – 379 751 лв. без ДДС;
Обединение „Евроексперт 2015“, с участници: „Геоексперт България“ ЕООД, „Евроконтрол Инженеринг“ ООД и „Геодет“ ЕООД – 293 500 лв. без ДДС;
Обединение „Ринг Поморие“, в което са: „Строл-1000“ АД, „План Инвест Пловдив“ ЕООД и „Инфра Инвест“ ООД – 88 500 лв. без ДДС.
Обходният път ще преминава западно от Поморие, в периферната част на града. Началото на отсечката е при км 217 на път І-9, преди гр. Поморие в посока Несебър, а краят е при включването в път І-9, в посока Бургас.
Предвижда се проектът да бъде изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“. На първата, петата и последната оферти трябва да им се иска писмена обосновка, за да покажат как са постигнали тази цена. Прилагане на чл. 70, ал. 1-3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
В съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, когато оферта на
участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл.
37, ал. 1 от ЗОП е с 30 на сто по благоприятно от средната стойност на съответните
предложения в останалите оферти, оценителната комисия задължително изисква от
него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията
може да приеме обосновката, в случай че са посочени обективни обстоятелства,
свързани с оригинално решение на изпълнението на поръчката; предложено
техническо решение; наличие на изключително благоприятни условия за
участника; икономичност при изпълнението на поръчката или получаване на
държавна помощ (чл. 70, ал. 2 от ЗОП). Видно от чл. 70, ал. 3 от ЗОП, ако
участникът не представи обосновка или комисията прецени, че посочените
обстоятелства не са обективни, участникът се предлага за отстраняване от
процедурата.
Съгласно трайната практика на Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК) и Върховния административен съд (ВАС), преценката на обективността на
представената писмена обосновка се прави по целесъобразност. В множество
решения съдът потвърждава становището на КЗК, че правото на конкурсната
комисия да приеме или да отхвърли дадена от участника писмена обосновка е в
пределите на оперативната й самостоятелност (напр. вж. Решение на КЗК
№216/2011 г., потвърдено с Решение на ВАС №7090/2011 г.). В практиката на съда
се извежда заключението, че при проверката на писмената обосновка следва да се
прецени дали посочените в нея факти са обективни и дали отговарят на някое от
посочените в чл. 70, ал. 2 от ЗОП обстоятелства. Тези действия на комисията
задължително следва да са обективирани в съответен протокол и мотивирани по
надлежен начин (напр. вж. Решение на КЗК №1303/2010 г., потвърдено с Решение
на ВАС №15987/2010 г.).
Предвид горното, може да се обоснове заключение, че при представяне на
писмена обосновка, участникът следва да покаже, че по-благоприятното
предложение се дължи на някое, а не на всички, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП
обективни обстоятелства. Видно от съдебната практика, процедурата по
обосноваване на по-благоприятното предложение предполага представяне на
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, без да изисква
прилагане на конкретни доказателства. Това обаче не пречи на участника да
приложи доказателства, ако счете това за необходимо. Правомощие на конкурсната
комисия, общо уредено в нормата на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, е да изисква
доказателства за данните на предложението. Упражняването му е предоставено на
нейната самостоятелна преценка (напр. вж. Решение на КЗК №229/2011 г.,
потвърдено с Решение на ВАС №5504/2011 г.).
С оглед изложеното се налага заключението, че преценката относно
наличието на някое от обстоятелствата по чл. 70, ал. 2 от ЗОП се прави за всеки
конкретен случай и след анализ на цялата фактическата обстановка. В общия
случай, в обосновката би следвало да се навеждат доводи, които имат отношение
към формирането на съответното предложение и доказват, че същото не
противоречи на целите и принципите на закона, прогласени в чл. 1 и 2 от ЗОП.
Например, съгласно съдебната практика икономичността на дадено решение може
да се обосновава с различни по своето естество фактори, които са относими към
предмета на конкретната обществена поръчка. В това число влизат калкулирането
на минимална печалба от участника, използване на собствени ресурси (кариери,
асфалтови бази, сервизи, производствени, складови и търговски помещения),
наличие на икономично и високо ефективно съвременно оборудване,
квалифициран персонал, високи търговски отстъпки поради добра репутация и
трайни отношения с доставчиците (напр. вж. цитираното Решение на ВАС
№5504/2011 г.)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *