Министерство на земеделието и храните е обявило незаконосъобразни поръчки!

Министерство на земеделието и храните е обявило незаконосъобразни поръчки!

Съпоставката е направена само и единствено от публикуваните обявления в сайта на АОП.До: Агенция по обществени поръчки
ул. „Леге“ 4, София 1000, България
телефон: +359 2 9407050 +359 2 9407050
факс: +359 2 9407052
e-mail: aop@aop.bg
АДФИ
1000 София, България,
ул. „Леге“ 2
Министерство на земеделието и храните е обявило незаконосъобразни поръчки!
Събира ли пари министър Танева, за да си плаща актовете, които ще и бъдат наложени? Има ли професионална компетентност Росица Апостолова и гл. Секретар Ася Стоянова в областта на обществените поръчки? На тези поръчки само не са написани имената на фирмите…..
За такива нарушения санкцията е:
Чл. 128. (1) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., предишен текст на чл. 128, изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 33 от 2012 г.) Възложител, който наруши забраната на чл. 13а, чл. 15, ал. 4 – 7 и чл. 119а, ал. 4, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв. или с глоба в размер от 2000 до 8000 лв.,
а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба в размер от 2000 до 8000 лв.
(2) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Наказанията по ал. 1 се налагат и на възложител, който наруши забраната по чл. 8, ал. 2, изречение второ.
Чл. 128б. (Нов – ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм. и доп., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Предишен текст на чл. 128б – ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм., бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.07.2014 г.) Възложител, който наруши забраната по чл. 25, ал. 5, 9 или 10, се наказва с имуществена санкция в размер от 7000 до 25 000 лв. или с глоба в размер от 2000 до 7000 лв.,а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 2000 до 7000 лв.
(2) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Наказанията по ал. 1 се налагат и на възложител или на лице по чл. 8, ал. 2 или 3, което при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 наруши забраната по чл. 119з, ал. 3.
Императивни законови разпоредби:
Чл. 50. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.07.2014 г.) Възложителите поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите и участниците само ако за изпълнението на поръчката
е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други
. В тези случаи възложителят поставя изискване за
размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът, който не може да надвишава 50 на сто от прогнозната стойност
на обществената поръчка. Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи:
1. удостоверениe от банкa;
2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.Извод: Възложителят няма право да залага изисквания за това от къде е ресурса, както и трябва да докаже че такъв е необходим!
Чл. 51. (1) (Предишен текст на чл. 51, доп. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., доп., бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.07.2014 г.) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците възложителят може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи съобразно предмета на поръчката:
1. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 33 от 2012 г., изм., бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.07.2014 г.) списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 – изпълнени през последните 5 години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга;
6. (предишна т. 5, изм. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 33 от 2012 г.) сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;
7. (предишна т. 6, изм. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.07.2014 г.) посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството;
13. (нова – ДВ, бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.07.2014 г.) сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, в съответствие с чл. 53.
Чл. 53г. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.07.2014 г.) Възложителите нямат право да изискват от кандидатите и участниците да доказват, че отговарят на определените критерии за подбор с информация и документи, които не са посочени в този раздел.Извод: 1. Възложителят няма право да изисква документи за доказване на заложените изисквания за посочените експерти по т. 7!
2. Когато се изисква наличието на сертификат, следва да се укаже в случай на участие на обединение, за коя точно дейност се изисква сертификата – виж решения на КЗК.
Съпоставка:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Разработване и внедряване в експлоатация на Информационна система за агростатистика”
ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията
1. Участникът може да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1.1. удостоверение от банка; 1.2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1.Участникът следва да има
ресурс от дейности с предмет разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи не по-малък от 210 000(двеста и десет) лв.
ІІІ.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1.Оригинал на декларация /приложение № 13/, съдържаща списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. За доказателства за извършената услугата се предоставя удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Оригинал или заверено копие на сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен по обхвата на поръчката. 3. Оригинал или заверено копие на сертификат за система на управление на сигурността на информацията ISO 27001 или еквивалентен по обхвата на поръчката. 4. Доказва се с оригинал на декларация /приложение № 14/, съдържаща списък на техническите лица-ключови експерти, в която се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата.Тези експерти следва да са на разположение на участника. Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация-/приложение № 9 / с подпис на съответния експерт.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1.Участникът следва да е извършил минимум две услуги със сходен предмет, а именно:, свързани с разработването и поддържането на информационни системи с ГИС приложения с публичен достъп, достъпни през стандартен интернет браузър. 2.
Участникът следва да притежава валиден сертификат за качество ISO 9001:2008
или еквивалентен по обхвата на поръчката. Сертификатът трябва да е със срок на валидност за срока на действие на договора, като преди изтичане на срока му на действие ще се предприемат действия за подновяване. 3. Участникът следва да притежава валиден сертификат за система на управление на сигурността на информацията
ISO 27001 или еквивалентен по обхвата на поръчката
. Сертификатът трябва да е със срок на валидност за срока на действие на договора, като преди изтичане на срока му на действие ще се предприемат действия за подновяване. 4. Участникът следва да разполага с екип от минимум 5 (пет) експерти: ръководител на екип, 3 (трима)програмисти и администратор база данни. – Ръководителят на екипа да има завършена магистърска степен в някоя от следните области – компютърни науки, информационно-комуникационни технологии, икономически науки, инженерни науки. Изисква се практически опит в областта на изграждането и управлението на информационни системи, ГИС и бази данни, като се представи
списък на поне три договора, в които ръководителят е взел участие, заедно с референции, които да доказват опита му;
– Програмисти – 3 (трима) с най-ниска образователна степен „бакалавър“ в областта на информационните технологии или еквивалентна, като поне 1 от тях има опит в разработка на софтуер, 1 – в бизнес-анализа и 1 – опит в разработка на ГИС; – Администратор на бази данни с най-ниска образователна степен „бакалавър“ в областта на информационните технологии или еквивалентна, като представи
списък на 2 договора, по които е участвал за работа с бази данни, вкл. гео-бази данни, заедно с референции.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Изграждане на интегрирана информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво“
ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията
1. Участникът може да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1.1. удостоверение от банка; 1.2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1.Участникът следва да има финансов ресурс
от дейности, свързани с разработването и поддържането на Web и ГИС-базирани информационни системи с публичен достъп не по-малък от 175 000(сто седемдесет и пет) лв.
ІІІ.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1.Оригинал на декларация /приложение № 13/, съдържаща списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. За доказателства за извършената услугата се предоставя удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Оригинал или заверено копие на сертификат за
качество ISO 9001:2008
или еквивалентен по обхвата на поръчката. 3. Оригинал или заверено копие на сертификат за система на управление на сигурността на информацията
ISO 27000
или еквивалентен по обхвата на поръчката. 4. Доказва се с оригинал на декларация /приложение № 14/, съдържаща списък на техническите лица-ключови експерти, в която се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата.Тези експерти следва да са на разположение на участника. Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация-/приложение № 9 / с подпис на съответния експерт. Всеки експерт следва да представи CV -Приложение 18.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1.Участникът следва да е извършил минимум три услуги със сходен предмет, а именно:, свързани с разработването и поддържането на информационни системи с ГИС приложения с публичен достъп, достъпни през стандартен интернет браузър. 2. Участникът следва да притежава валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен по обхвата на поръчката. Сертификатът трябва да е със срок на валидност за срока на действие на договора, като преди изтичане на срока му на действие ще се предприемат действия за подновяване. 3. Участникът следва да притежава валиден сертификат за система на управление на сигурността на информацията ISO 27000 или еквивалентен по обхвата на поръчката. Сертификатът трябва да е със срок на валидност за срока на действие на договора, като преди изтичане на срока му на действие ще се предприемат действия за подновяване. 4. Участникът следва да разполага с екип от минимум 5 (пет) експерти: ръководител на екип, 3 (трима)програмисти и администратор база данни. – Ръководителят на екипа да има завършена магистърска степен в някоя от следните области – компютърни науки, информационно-комуникационни технологии, икономически науки, инженерни науки.
Изисква се практически опит в областта на изграждането и управлението на информационни системи, ГИС и бази данни, като се представи списък на поне три договора, в които ръководителят е взел участие, заедно с кратко описание на извършената работа. Ръководителят следва да приложи автобиография, както и други удостоверяващи документи, референции, сертификати, които да доказват опита му;
– Програмисти – 3 служители с образователна степен „бакалавър“ или по-висока в областта на информационните технологии или еквивалентна, като поне 1 от тях имат опит в разработка на софтуер, 1 в бизнес-анализа и 1 от тях – опит в разработка на ГИС. – Администратор на база данни с образователна степен „бакалавър“ или по-висока в областта на информационните технологии или еквивалентна, като
представи списък на 2 договора, по които е участвал за работа с бази данни, вкл. гео-бази данни;
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Външен одит на финансовия доклад на дейностите по Споразумение за безвъзмездно финансиране 40201.2012.-2012.973 за изследване на структурата на земеделските стопанства(ИСЗС) 2013 г.”
ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията
1. Участникът може да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1.1. удостоверение от банка; 1.2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1.Участникът следва да има финансов ресурс
от дейности с предмет одит на средставата от ЕС не по-малък от 10 000(десет хиляди) лв.
ІІІ.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1.Оригинал на декларация /приложение № 13/, съдържаща списък на извършени услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата с посочване на предмета на услугата, начална и крайна дата на изпълнение на услугата, стойност, кратко описание на извършените дейности и възложител, заедно с доказателство за извършената услуга. За доказателства за извършената услугата се предоставя удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. За доказателства за извършената услугата се предоставя удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Доказва се с оригинал на декларация /приложение № 14/, съдържаща списък на техническите лица-ключови експерти, в която се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата.Тези експерти следва да са на разположение на участника. Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация-/приложение № 9 / с подпис на съответния експерт. Всеки един от експертите следва да представи своя автобиография – /Приложение №18/
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1.Участникът следва
да е извършил минимум две услуги със сходен предмет, а именно:, свързани с одит на средствата от ЕС
. 2. Участникът следва да разполага с екип от минимум 3 (три) експерти: ръководител на екип и 2-ма ключови експерта. – Ръководителят на екипа да има придобита квалификация – дипломиран експерт- счетоводител. Изисква се практически опит в областта на одитиране на публични средства,
като се представи списък на поне три договора, на които е бил ръководител, заедно с кратко описание на извършената работа от неговия екип. Поне един от описаните договори следва да е изпълняван на територията на цялата страна (всички областни градове) и в описанието му да е изложен начинът на провеждане на одиторските процедури, покривайки цялата страна и последващо обобщаване за окончателния доклад
. Ръководителят на екип следва да приложи референции, удостоверяващи опита му. – Поне един от ключовите експерти трябва да притежава опит в IT технологиите – Посочва се тематичната или проблемна област, по която ще работи всеки член на екипа , в съответствие с представените работен план и времеви график, неразделна част от Техническото предложение.
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Избор на независим регистриран одитор, негово предприятие или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт – счетоводители, които да извършат независим финансов одит на Годишния отчет на „Напоителни системи“ ЕАД за направените разходи при извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната спрямо годината на извършване на одита година заедно с необходимите доказателства”
ІІ.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Попълва се списък на услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата /Приложение № 13/ЛИПСВА ДОКАЗАТЕЛСТВА – УДОСТОВЕРЕНИЕ
. 2. Представя се заверено копие на валидна застрахователна пролица „Професионална отговорност на регистрираните одитори“
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участниците трябва да са извършили за предходните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на оферти поне 3 (три) одиторски проверки. 2.
Участниците следва да представят с офертата си и да поддържат за целия срок на договора, валидна застраховка „Професионална отговорност на регистрираните одитори“, съгласно изискванията на чл.33, т.14 от Закона за независимия финансов одит.– НЯМА ПРАВО ДА ИЗИСКВА ТАКЪВ ДОКУМЕНТ.Ангел Ангелов
Afera.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *