Омбудсманът на Бургас иска промяна в общинската наредба за паркоместата

Омбудсманът на Бургас иска промяна в общинската наредба за паркоместата

До Кмета на Община Бургас,
До Председателя на Общински съвет
Гр. Бургас,
Уважаеми господин Николов,
Уважаеми господин Луков
Уважаеми дами и господа общински съветници,
На 12.07.2018 г., при мен постъпи Жалба от гражданин, притежаващ жилище в град Бургас, в кв. „Лазур“. Сподели с мен, че родом е от град Бургас, но е преподавател в НСА“ Васил Левски“- град София и постоянният му адрес е в столицата, живее и работи там.
Всяко лято идва в родният си град за период от близо 2 месеца. Никога не е имал проблеми до тази година, когато прибирайки се за тазгодишната си ваканция установява, че жилището му попада в новосъздадената „Зелена зона“ за паркиране. Поискал да получи разрешение – стикер, да ползва паркомясто пред блока, без да изпраща текстови съобщения, но му било отказано, защото постоянният му адрес е в град София.
Вярно е, че в Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас , в Раздел IV паркирането в т.нар. „зелена“ или „синя зона“ се разрешава само на лица, които имат постоянен адрес в зоната.
Запознат съм със злоупотребите, които бяха възможни при регистрацията на лица и получаване на временен адрес, както и с упълномощаването на лица, притежаващи МПС, и ползващи под наем имот, попадащ на територията на т.нар. „платена“ зона. Тук, случаят е различен. Предлаганата промяна касае само собственици на имот с предназначение – жилище
Предполагам ще се съгласите, че собственик на имот, който заплаща данък и такса смет за същия не бива да бъде поставен в различно положение от този, който живее постоянно тук. Несправедливо е на всеки час да пускаш sms и да плащаш значителна сума, за да може автомобилът ти да домува пред блока, в който живееш.
Смятам, че гражданинът подал сигнал до мен няма да е единственият с подобен проблем. От тази година, районът на платената зона за паркиране в град Бургас е увеличена и не всички собственици на имоти, попадащи на територията на платените зони са запознати с това.
Считам, че е необходимо да се измени Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, в частта и за режима на платено локало паркиране на МПС по постоянен адрес.
Предложението ми е да се въведе нова алинея към досегашният чл. 13, в която да бъде въведена валидност на абонаментен стикер за срок от 1, 2 до 3 месеца. /Между другото и в сега действащата Наредба никъде в чл.14, ал.3 посочващ съдържанието на стикера, не е въведен период на действие на същия. Има го като възможност на стикера, но не е посочен в Наредбата/
Възможност за закупуване на такъв стикер да бъде предоставена на лица, притежаващи недвижим имот-жилище в град Бургас, чийто постоянен адрес не е в Общината, но имота им попада в някоя от платените зони за паркиране. Справедливо е гражданите, които притежават в собственост имоти, попадащи в т.нар. „синя“ или „зелена зона“, да могат да заплатят такса за зоната за паркиране, в близост до техните жилища. От правото могат да се ползват временно само собственици, а доказването на обстоятелствата да става посредством документ за собственост-нотариален акт, договор или друг удостоверителен документ и актуална справка за собственост от Агенция вписвания. /Актуалната справка, е документа, който удостоверява, че недвижимият имот по представеният документ за собственост, е все още собственост на лицето, което го представя и е необходим, за да не се злоупотребява от лица, които вече са продали имота си, но разполагат с копие от документа си за собственост/
Мисля, че по примера на винетните стикери е възможно да се издават стикери за платено паркиране с отбелязване на период от няколко месеца на валидност. На стикерът за временно паркиране, /както и при винетката/ е възможно да бъде отбелязан различен срок на действие и да бъде заплащана съответно цена, според периода на валидност на стикера.
Възможно е вместо стикер, да бъде издаван друг писмен документ, например Удостоверение, със защитен знак, герб на Община Бургас, в което да е посочено периода на валидност, номера на автомобила и разрешената зона за паркиране. Така няма да е необходимо да се променя основния стикер, издаван досега по наредбата.
Позволявам си да предложа необходимите промени в Наредбата / в удебелен шрифт, и ако решите като първи вариант да се ползват стикери:
Чл.13. (изм. Протокол №36/19.12.2017 г.) В зона с въведен режим за платено паркиране, кметът със заповед може да въвежда режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес на собствениците им.
Ал.2 Право на платено паркиране за срок от 1 до три месеца имат и собствениците на имот с предназначение – жилище, попадащо в района на Зоната за платено паркиране.
Чл.14. (3) Правото за платено локално паркиране по ал. 1, се упражнява въз основа на стикер, който съдържа: герба на Община Бургас, знак за защита, пореден номер, надпис „платена зона“; номер на подзона, период на валидност на стикера.
Чл.15. (1) Лицата по чл. 14, ал. 1 подават заявления за издаване на стикер по образец. Към заявлението се представят следните документи:
1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес;
2. Свидетелство за регистрация на МПС;
3. Документ, удостоверяващ друго правно основание.
4. За лицата по чл.13, ал.2 – Нотариален акт, или друг документ за собственост на недвижим имот- с предназначение -жилище, заедно със Справка за собственост на имота от Агенция вписвания, издавана не по-късно от 5 дни преди датата на подаване на заявлението
(2) Целогодишните стикери се издават в двуседмичен срок, а месечните в три дневен срок, след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в определения размер. Към стикера се прилага указание за ползване.
Втори вариант, ако решите да е удостоверение, вместо стикер: чл.13 ал(3) придобива следния вид: „Правото за платено локално паркиране по ал. 1, се упражнява въз основа на стикер, или удостоверение, който съдържа: герба на Община Бургас, знак за защита, пореден номер, надпис „платена зона“; номер на подзона, период на валидност.
Чл.15, ал.(2) Стикери се издават в двуседмичен срок, а Удостоверения за месечно локално паркиране в тридневен срок след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в определения размер. Към стикера и удостоверението се прилага указание за ползване.
Разбира се и в двата случая, промяната трябва да бъде отразена и в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, където в раздел 2.1.3 и 2.2.3 бъдат добавени съответно и цените за временно издаваните стикери, или Удостоверения за месечно локално паркиране за 1,2 и 3 месеца и цените за тях.
Редно е цената да се образува както е формирана и годишната – на база месечна цена от 5лв. с ДДС, но е допустимо и да е малко завишена максимум до 6 лв. с ДДС на месец.
Всичко това разбира се е само едно предложение, без претенции да е най-доброто. Във вашите правомощия и компетентност е дали ще го приемете и разгледате, както и какви времеви и финансови параметри ще определите.С уважение:
Тодор Стамболиев
Обществен посредник на Община Бургас

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *