ПЛЕВНЕЛИЕВ И БОРИСОВ ЗАБЪРКАНИ В НЕЗАКОННА СДЕЛКА – ПОКУПКАТА НА „РИБНО ПРИСТАНИЩЕ” – БУРГАС ОТ ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА

ПЛЕВНЕЛИЕВ И БОРИСОВ ЗАБЪРКАНИ В НЕЗАКОННА СДЕЛКА – ПОКУПКАТА НА „РИБНО ПРИСТАНИЩЕ” – БУРГАС ОТ ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА

Правителството на г-н Орешарски финализира престъпната сделка с фонда на Цветелина Бориславова и създаде основателно убеждение, че зад официалната политическа сцена, то е зависимо от президента Плевнелиев и политическите лица и сили,които го издигнаха на най-високия държавен пост – Бойко Борисов, Цветан Цветанов и ГЕРБ! ДО Г-Н МИКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Копия: Г-Н ЦАЦАРОВ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ
ПОСОЛСТВА НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
вече широко дебатираната тема за личните отговорности на Президента г-н Плевнелиев и допустимостта той да бъ- де разследван от извънредна анкетна Комисия на Н С за действия,които засягат националната сигурност,с преки об-винения за защита на Корпоративни интереси,ме задължава да сезирам,чрез Вас Комисията и отново Главна проку – ратура,за извършено от него престъпно деяние,оставено безнаказано от правозащитните органи на РБ с пряката по – литическа протекция на партия Г Е Р Б!
Към датата на приложеното Ви тук писмо до министъра на регионалното развитие г-н Плевнелиев,отговорен за опазването и управлението на непродаваемата на частни лица и фирми изключителна държавна собственост – „Рибно пристанище”-Бургас,в Националната следствена служба има образувано досъдебно производство за присво- яване на държавна собственост по тежкия,чл.203 от Наказателния кодекс! /Приложение 1/
Бившия отговорен министър умишлено не предприема действия за възстановяване на изключителната държав- на собственост и приходите от нея с,което нанася сериозни вреди и обогатява незаконните „приватизатори”,което е несъмнено престъпление по служба – чл.282,ал.2 от НК!
Целта на злоупотребата с власт се документира от последващата незаконна сделка – покупката на „Рибно при- станище”от близката на Плевнелиев и Бойко Борисов ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА!
В периода на договарянето с предходните собственици-частна група „Атлантик”,образуваното досъдебно произ- водство и следствие в Н Сл.служба не са приключили,а писмото до ексминистъра е с копие до един от следователите по делото!/Приложение 2-2а/.Бездействието на следствието не е изненадващо – Директор на службата е зам.главния прокурор Бойко Найденов,изхвърлен по-късно от съдебната система по документирани от Моряшки синдикат „Бълга –рия” тежки и престъпни нарушения на Закона!
Независимо от реалното уволнение на бившия зам.главен прокурор и искрените усилия на ГП г-н Цацаров да се реформира Прокуратурата ,като независим от Корупция и политически натиск стълб на Съдебната власт,последния ни Сигнал до него,чрез новия му заместник г-жа Богданова остава без последствие и дължим отговор вече близо 1 го- дина от внасянето му!Основната преписка №2486/2012 год.с приложени безспорни доказателства за извършени прес-тъпления с държавното имущество – продължени от президента Плевнелиев,остава без действие и писмен отговор за прекратяване,за да бъде сезиран при необходимост Инспектората към Висшия съдебен съвет!
Правителството на г-н Орешарски финализира престъпната сделка с фонда на Цветелина Бориславова и създа-де основателно убеждение,че зад официалната политическа сцена,то е зависимо от президента Плевнелиев и поли – тическите лица и сили,които го издигнаха на най-високия държавен пост – Бойко Борисов,Цветан Цветанов и ГЕРБ!
Не е без значение и факта,че Главния прокурор г-н Цацаров започна мандата си в атмосферата и средата на ВКП,където прокурори с ключови и решаващи позиции бяха издигани последователно от скандалните му предшестве- ници – Никола Филчев и Борис Велчев с протекциите на стоящите зад тях политически сили!
Ние разбираме трудностите и деликатната ситуация в,което е поставен пред подчинените му прокурори,като не прилага агресивния стил на Филчев и в случай на извършено престъпление от Президента на РБ,вероятно би привет-ствувал едно разследване от най-висшия контролен орган на Държавата – НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ!
Уважаеми г-н Миков,
като сезирам чрез Вас създадената временна анкетна комисия за разследване на противоконституционни или проти-возаконни действия на Президента на РБ Росен Плевнелиев,съм задължен да припомня и някои неотменими,консти-туционни правомощия на Народното събрание на кратко:
Народното събрание на РБ създава Закони,чието прилагане от Изпълнителната и Съдебна власти е задъл-жително и подлежи на парламентарен контрол чрез специализираните Комисии!
При нарушение на приетите Закони и последващи вреди за Държавата и нацията,няма и не може да има ли-це – държавник от най-висок ранг,който да е имунизиран от парламентарно разследване!
Когато резултата от разследването сочи престъпни действия и резултати,констативните материали и доказа-телства се изпращат по компетентност на Прокуратурата,която със Закона приет от това Народно събрание е компе – тентната институция да прецени степента на персоналната вина и размера на нанесените вреди!
Прокуратурата на РБ е улеснена от вътрешното парламентарно разследване,особенно в случаите,когато ли- цето е с имунитет и се налага да поиска от същото НС свалянето му за да започне следствени действия!
Няма Конституционни или законови пречки,за определени парламентарни разследвания да бъде поканен и прокурор за съдействие и текущо наблюдение по стойността на материалите и крайните изводи!
Като депутат от В Н С и председател на разследваща подкомисия,аз лично разследвах престъпни действия на министър-председателя Андрей Луканов,без да е свален имунитета му!Тогава не се намери никой от неговите съ – партийци-депутати да оспори конституционните правомощия и действия на разследващата подкомисия!
Всички събрани томове с конкретни доказателства бяха изпратени в Главна прокуратура за да потънат там, но това е друга тема,напомняща за настоящата ситуация с г-н Плевнелиев и спора по правомощията на Н С!
Моля и очаквам настоящето писмо и приложенията да представите на анкетната комисия за разследване на Президента Плевнелиев или на друга компетентна Комисия на НС!
Моля също да сезирате и Вие Главния прокурор и поискате информация за движението по пр.пр.2486/2012 на ВКП,която пряко има връзка със случая Плевнелиев!
С УВАЖЕНИЕ:Пламен Симов
Моряшки синдикат
източник: Afera.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *