Пълна декапитализация на Община ГЕРБ – Поморие! Общински имоти се продават и заменят като топъл хляб

Пълна декапитализация на Община ГЕРБ – Поморие! Общински имоти се продават и заменят като топъл хляб

Вчера се проведе 39-тото заседание на Общински съвет – Поморие. Едва ли е нужно да описваме поточково входираните предложения от кмета на ГЕРБ в Поморие Иван Алексиев – продажби, продажби, продажби и заменки. Нещо, превърнало се в практика, откакто ГЕРБ властва в община Поморие.До кога, бе, кмете?! Докато всичко, що е общинско, се продаде ли?1.Предлагат се за продажба на таен търг общински имоти в кв. „Малко солено езеро“ (Руския квартал). Мотивите на кмета били „да се акумулират средства, които да се инвестират за други нужди(?)“!Кои са тези имоти, кмете? Не са ли същите, предвидени за озеленяване, пешеходно обслужване, комуникации?? Само питаме. И, ако се окажем прави, то схемата е много проста: няколко имота се обединяват в един, издава се нов акт – естествено, че с нов номер, и така въпросните имоти излизат от схемата за озеленяване, от общински стават частни и се превръщат в жилищни кооперации.2. Заменка на имоти. Общината дава 6 дка терен на първа линия, между гарата и лимонадения цех, а получава старата сграда на „Морския клуб“ (ДОСО-то). „Независим“ експерт дал по-висока оценка за сградата. Какво се крие зад това?! Вероятно добре обезпечена услуга. Новият собственик на терена (небезизвестен за поморийци бизнесмен) има имоти залепени до въпросния терен. И да си разшири и обедини владенията човекът.3. Община Поморие е поискала от Министерството на здравеопазването преотстъпване на публична държавна собственост – теренът на Старите кални бани и превръщането му в публична общинска. А идеята от публична общинска към частна общинска собственост е само една.
С писмо от въпросното министерство дали съгласието си. Но „умните“ от общината забравили да включат в „молбата си“ и сградите, които се намират върху терена. Какво се крие зад всичко това?! Според източниците на ЗАД КУЛИСИТЕ, идеята на кмета била на това място да се изгради парк. Такива били и мотивите. Но от другата страна се „криел“ купувач, който от сега потривал ръце за въпросното апетитно теренче от 4 дка.4. Преминаването на сградата на СДС-то в центъра на Поморие от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Кметът искал сградата да бъде ремонтирана, но за да се случи това, трябва да е в ръцете на опекуна. И това предложение е били прието от ОБС-Поморие, където ГЕРБ и РЗС са мнозинство.А дали само ще се ремонтира или ще се продаде… Поживём — увидим.5.Спортната площадка зад хотел „Манц“, в центъра на града, да се продаде на Манца. И това е било прието от ОБС-Поморие.6. На фона на всичките разпродажби кметът си е увеличил заплатата с около 500 лв. Морално е, нали?!
А кой и как е спечелил конкурс за стопанисване на общинския паркинг (срещу сградата на Общината) и провеждал ли се е изобщо такъв конкурс, кметът тепърва ще отговаря, защото заинтересовани фирми започнаха да вдигат пара!
В Поморие вече действа един паяк за репатриране, но скоро ще бъдат два.Честито, поморийци!ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам тридесет и девето заседание на Общински съвет – Поморие на 26.06.2014г. /четвъртък/ от 9.30 часа в залата на Община Поморие при следния проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Полагане на клетва от встъпващия общински съветник Ваня Атанасова Тодорова и попълване състава на постоянните комисии.
2.ОС-174/18.02.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Поморие към 31.12.2013г.
3.ОС-102/18.02.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на имоти публична общинска собственост.
4.ОС-253/11.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между общината и физически лица чрез доброволна делба.
5.ОС-254/11.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг на имоти в с.Порой.
6.ОС-255/11.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг на имоти в с.Козичино.
7.ОС-256/11.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг на имоти в гр.Каблешково.
8.ОС-272/07.05.2014г. – 07.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ІV, кв.7, гр.Каблешково.
9.ОС-276/09.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване безвъзмездно право на ползване на ловно рибарско дружество „Гларус” гр.Поморие.
10.ОС-277/09.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно промяна предназначението на имот – общинска собственост в частна.
11.ОС-303/20.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост в с.Горица.
12.ОС-304/20.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост, находящи се в УПИ VІІІ, кв.20 по плана на с.Бата и УПИ ІІ, кв.50 по плана на гр.Каблешково.
13.ОС-307/21.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и юридически лица.
14.ОС-308/21.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на маломерни имоти в землището на гр.Поморие.
15.ОС-323/02.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на недвижим имот в ПИ 57491.501.619 в гр.Поморие.
16.ОС-324/02.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на недвижим имот в ПИ 57491.501.620 в гр.Поморие.
17.ОС-325/02.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на недвижим имот в ПИ 57491.501.134 в гр.Поморие.
18.ОС-326/02.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж от ВиК гр.Бургас в полза на Община Поморие.
19.ОС-330/03.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на недвижим имот в ПИ 57491.508.64 в гр.Поморие.
20.ОС-331/03.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на недвижим имот в ПИ 57491.501.29 в гр.Поморие.
21.ОС-332/03.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на недвижим имот в ПИ 57491.508.166 в гр.Поморие.
22.ОС-333/05.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост, находящи се на първи етаж на сграда с идентификатор ПИ 57491.501.296.1, гр.Поморие /за клинико-диагностични структури/.
23.ОС-334/05.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост, находящи се на втори етаж на сграда с идентификатор ПИ 57491.501.296.01, гр.Поморие /за лаборатория/.
24.ОС-339/06.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот на „Общински аптеки” ЕООД гр.Поморие.
25.ОС-342/06.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и юридически лица чрез продажба на частта на общината.
26.ОС-352/09.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно предложение за замяна от „Пиргоспод” АД.
27.ОС-354/09.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на имоти държавна собственост.
28.ОС-364/01.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост в полза на Община Поморие.
29.ОС-297/15.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2014г.
30.ОС-340/06.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2014г.
31.ОС-341/06.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2014г.
32.ОС-305/20.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно предложение за одобряване на маршрут за движение на пътно превозна средства с атракционна цел на територията на гр.Поморие.
33.ОС-321/30.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на Решение № 935/11.03.2014г.- на ОбС – Поморие за промяна на схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и др.дейности на открито в гр.Поморие.
34.ОС-329/03.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на ново петно в ТЗ „Яворов” в УПИ І, кв.69 гр.Поморие.
35.ОС-268/23.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и УПИ І – за коригирано дере и озеленяване в кв.69 по плана на гр.Каблешково.
36.ОС-310/27.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно електроснабдяване за ПИ 024242 в м.”Хижата”, гр.Каблешково.
37.ОС-311/27.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Напояване с условно чиста вода от язовир „Ахелой” до ПИ 024242 в м.”Хижата”, гр.Каблешково.
38.ОС-312/27.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Водопровод за питейно-битово водоснабдяване до ПИ 024242 в м.”Хижата”, гр.Каблешково.
39.ОС-318/30.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.16.431 в м.”Кошарите”, гр.Поморие.
40.ОС-356/10.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПР за УПИ Х и ХІ в кв.39 по плана на с.Горица.
41.ОС-357/10.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПР за ПИ 00833.4.490 в м.”Резервоара”, гр.Ахелой.
42.ОС-358/10.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 020510 в м.”Показателя”, гр.Каблешково.
43.ОС-363/11.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно предложение за наименования на улици в местността „Ставрос”, гр.Поморие.
44.ОС-259/14.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно допълнение на Наредба № 11 за размера на таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на Община Поморие, съгласно тарифа № 2, буква А и Б, към т.12.
45.ОС-270/28.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно промени в спортен календар за 2014г. и субсидиране на спортните клубове в Община Поморие от Решение № 850/21.12.2013г. на ОбС – Поморие.
46.ОС-353/09.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно промени в ОМЗ на кметове, зам.-кметове и кметски наместници при Община Поморие.
47.ОС-360/10.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разкриване на център за настаняване от семеен тип в гр.Поморие.
48.ОС-166/12.03.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Поморие.
49.ОС-288/13.05.2014г. – Докладна записка от директора на Исторически музей гр.Поморие, относно промяна на цените на входните билети и на предлаганите услуги в музейните обекти.
50.ОС-337/05.06.2014г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2014/2015г.
51.ОС-344/06.06.2014г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на гр.Каблешково.
52.ОС-345/06.06.2014г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи.
53.ОС-346/06.06.2014г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на маломерни земеделски земи.
54.ОС-215/01.04.2014г- – Докладна записка от Директора на ОП „СУОИ”, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти в търговска център „Св.Георги” в УПИ ІХ, кв.150 по плана на гр.Поморие.
55.ОС-328/03.06.2014г- – Докладна записка от Директора на ОП „СУОИ”, относно съгласуване на схеми с позиции за разполагане на РИЕ на територията на Община Поморие.
56.ОС-355/10.06.2014г- – Докладна записка от Директора на ОП „СУОИ”, относно обявяване на публично оповестен търг на терени частна общинска собственост.
57.ОС-359/10.06.2014г- – Докладна записка от Директора на ОП „СУОИ”, относно приемане на нова търговски зони и схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и др.дейности на открито в гр.Поморие.
58.ОС-289/13.05.2014г. – Мотивирано искане от общинска служба по земеделие гр.Поморие, относно обезщетяване на н-ци на Георги Янков Георгиев.
59.ОС-298/16.05.2014г. – Докладна записка от „Общински аптеки” ЕООД гр.Поморие, относно приемане на годишен счетоводен отчет за 2013г.
60.ОС-314/20.05.2014г. – Молба от Хабил Христем от с.Порой, относно отпускане на финансова помощ.
61.ОС-365/11.05.2014г. – Молба от Елена Карамфилова от гр.Поморие, относно отпускане на финансова помощ.
62.ОС-366/11.05.2014г. – Молба от Халил Чобан от с.Гълъбец, относно отпускане на финансова помощ.
63.ОС-365/11.05.2014г. – Молба от Едрю Кръстев от гр.Поморие, относно отпускане на финансова помощ.
64.ОС-155/06.03.2014г. – Искане от Христо Трифонов за предоставяне на финансово стимулиране на Десислава Трифонова.
65.ОС-157/07.03.2014г. – Искане от Валентина Трендафилова за предоставяне на финансово стимулиране на Лора Трендафилова.
66.ОС-158/07.03.2014г. – Искане от Радостина Петрова за предоставяне на финансово стимулиране на Добри Петров.
67.ОС-162/10.03.2014г. – Искане от Мая Севастиянова за предоставяне на финансово стимулиране на Елена Севастиянова.
68.ОС-283/12.05.2014г. – Искане от Максим Кимович Дячков за предоставяне на финансово стимулиране на Татяна Дячкова.
69.ОС-284/12.05.2014г. – Искане от Мая Атанасова Атанасова за предоставяне на финансово стимулиране.
70.ОС-319/30.05.2014г. – Искане от Томчо Григоров Стоянов за предоставяне на финансово стимулиране на Виктор Томчев Стоянов.
71.ОС-373/19.06.2014г. – Докладна записка от директора на ОП „СУОИ”, относно приемане на нови търговски зони и схеми за разполагане на преместваеми обекти в гр.Поморие.
72.ОС-369/16.06.2014г.. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно предложение за приемане не проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие”.
73Текущи
Поканваме Ви да вземете участие в работата на заседанието в съответствие с чл.36, ал.1 от ЗМСМА.
ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните документи по докладните записки са на разположение на общинските съветници в канцеларията на Общински съвет – Поморие.
Председател на Общински съвет Поморие: /п/
/д-р Милена Енева/ЗАД КУЛИСИТЕ.coм

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *