Решението за проучване на нефт и газ в Добруджа е от 2010 г. и е подписано от Бойко Борисов

Решението за проучване на нефт и газ в Добруджа е от 2010 г. и е подписано от Бойко Борисов

Категорчна лъжа е, че аз съм взимал решенията за проекта „Парк Плейс Енерджи“. Завихря се нова предизборна манипулация, която цели да очерни БСП. Става дума за разрешението за проучване на нефт и газ в Добруджа, издадено на „Парк Плейс Енерджи“. През 2010 г. правителството на Бойко Борисов взема решението за проучване на нефт и газ там. Решението е обжалвано и през 2013 г. и съдът задължава държавата да го изпълни. Година след това нямаше как МИЕ да не се съобрази със съдебно решение. Истината е, че служебния кабинет трябваше да реши дали да одобри работния план на дружеството и да отпуши проекта. Разбирам, че министъра на екологията е направила точно това. Това си е тяхно решение и преценката остава за сегашните управляващи. Последствията за всички… /Драгомир Стойнев, ФейсбукРЕШЕНИЕ № 718 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2010 Г.
за издаване на разрешение за търсене и проучване на суров нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-11 Вранино, разположен в област Добрич
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 579 на Министерския съвет от 2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в Блок 1-11 Вранино, разположен в област Добрич, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс (ДВ, бр. 53 от 2009 г.) и мотивирано предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризмаМИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТРЕШИ:
1. Дава разрешение на „Парк Плейс Енерджи Корп“ – дружество, регистрирано съгласно законите на Невада, САЩ, под бизнес идентификация на Невада NV20041576904, с регистриран адрес: Апартамент 1220 – ул. Буррард 666, Ванкувър, ВС, V6С 2Х8 Канада, да извърши за своя сметка и на свой риск търсене и проучване на суров нефт и природен газ в Блок 1-11 Вранино с размер 397,42 km2, с координатни точки от № 1 до № 5 съгласно приложението.
2. Срокът на разрешението е 5 години от датата на сключване на договора за търсене и проучване на нефт и природен газ с право на продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за подземните богатства и при условия и по ред, определени в сключения договор.
3. Правата и задълженията на титуляря на разрешението, както и условията и изискванията за осъществяване на търсенето и проучването по това разрешение се уреждат в договора за търсене и проучване на нефт и природен газ.
4.Търсещите и проучвателните работи, поети от титуляря на разрешението в конкурсното му предложение, са задължителни за изпълнение за срока на разрешението, така както е предвидено в договора за търсене и проучване на нефт и газ.
5. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключи договор за търсене и проучване на нефт и природен газ в едномесечен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
6. Контролът по изпълнението на това разрешение и на сключения договор за търсене на нефт и природен газ се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7. Решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се обявява в общините по месторазположение на обекта.
8. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязковzadkulisite.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *